Section
Drop element here!

อุ่นใจนาน 1 ปี ด้วยการรับประกันคีย์บอร์ด และบริการหลังการขายจาก KeychronCare
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม*

เงื่อนไขการรับประกัน

K series

บริษัทฯ รับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีการรับประกันเฉพาะรายการดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์หลัก (คีย์บอร์ด) รับประกัน 1 ปี
 • รับประกันแผงวงจรคีย์บอร์ด
 • รับประกันสวิตช์ปรับ Wired/Wireless
 • รับประกันสวิตช์ปรับ Mac/Windows
 • รับประกัน Gateron Switch / LK Optical Switch / Keychron Optical Switch ในกรณีใช้งานไม่ได้ กดไม่ติด ไม่ตอบสนองการทำงานเท่านั้น
 • อุปกรณ์เสริม (คีย์แคป) รับประกัน 30 วัน
  คีย์แคปในที่นี้รวมถึงคีย์แคปที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดและชุดคีย์แคปแยก
 • รับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก
 • สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก รับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายที่เด่นชัด กระทบต่อการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น
 • อุปกรณ์เสริม (ไม้รองมือ) รับประกันสินค้าภายใน 7 วัน
 • รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิต เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายโดยประมาทและ/หรือตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย

 • รับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก Keychron Thailand และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือสินค้าที่หมดประกันแล้ว

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายโดยประมาทและ/หรือตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ เกิดจากเหตุดังต่อไปนี้

 • การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเดิม
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ การสัมผัสของเหลว น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า
 • สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ การแกะ/ชำแหละ/ดัดแปลงแก้ไขโดยผู้ใช้
 • สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้สายชาร์จของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น
 • ความเสียหายที่เกิดจากการโดนทับ/หัก/หนีบ สัตว์เลี้ยงกัดแทะ โดนกระแทก/ทับ จากการเก็บในกระเป๋า หรือหล่นจากที่สูง

*Keychron Thailand ให้การรับประกันฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์คีย์บอร์ด ซึ่งครอบคลุมถึงค่าดำเนินการในการเคลมและการจัดส่ง สำหรับชิ้นส่วนที่มีการรับประกัน 30 วันอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมช่วงระยะเวลาหลัง 30 วันเป็นต้นไป

Section
Drop element here!
Section
Drop element here!