ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น
          

 • ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
 • ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
 • ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
 • ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
 • ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

สินค้าและการสั่งซื้อ

การตกลงและยินยอมในการสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้นโดยท่านและผู้ขายโดยตรง ซึ่งท่านได้ยอมรับในรายละเอียดสินค้าทุกประการรวมไปจนถึงราคาสินค้าก่อนการสั่งซื้อ ท่านรับทราบถึงความพยายามอย่างเต็มที่ของผู้ขายในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า โดยทางเราและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดสินค้าดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบันและปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ คำสั่งซื้อหลังการชำระเงินจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ อีกเมื่อคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว ผู้ขายมีสิทธิในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีท่านอาจร้องขอให้ผู้ขายยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ตามแต่ความเหมาะสมในทางการค้าขายโดยผู้ขายมิได้มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใดๆ ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รยละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆหรือไม่ ถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมาย อนึ่งรายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใดๆดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งทางเราและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใดๆในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพหรือความเหมาะสมของสินค้า

การจัดส่งสินค้า

Keychron Thailand ส่งสินค้าผ่าน EMS/KERRY ฟรี ทุกรายการสำหรับการสั่งซื้อบนเว็บไซต์ keychronthailand.com และ LINE OA (เฉพาะการจัดส่งแบบปกติ)

 • Lazmall, Shopee Mall และJD Central ค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
 • ส่งสินค้าทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุกนักขัตฤกษ์ 
 • ลูกค้าที่อยู่กรุงเทพฯ สินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 1-2 วัน
 • สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด สินค้าถึงมือลูกค้าภายใน 2-4 วัน 
 • Lazmall, Shopee Mall และ JD Central ตัดรอบโดยระบบอัตโนมัติ เวลา 08:00 น. ของทุกวันและจัดส่งในวัน
 • ออเดอร์บนเว็ปไซต์ keychronthailand.com และ LINE OA ตัดรอบ เวลา 12.00 น. ของทุกวัน และจัดส่งในวันถัดไป
 • Lazmall, Shopee Mall จะแจ้งเลข Tracking ในช่องทางที่ลูกค้าสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อสินค้า
โดยมีการรับประกันเฉพาะรายการดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์หลัก (คีย์บอร์ด) รับประกัน 1 ปี
 • รับประกันแผงวงจรคีย์บอร์ด
 • รับประกันสวิตซ์ปรับ Wired/Wireless
 • รับประกันสวิตซ์ปรับ Mac/Windows
 • รับประกัน Gateron Switch /LK Optical Switch/ Keychron Optical Switch ในกรณีใช้งานได้ไม่ กดไม่ติด ไม่ตอบสนองการทำงานเท่านั้น
 • อุปกรณ์เสริม (คีย์แคป) รับประกัน 30 วัน
  คีย์แคปในที่นี้รวมถึงคีย์แคปที่มาพร้อมกับคีย์บอร์ดและชุดคีย์แคปแยก
 • รับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายจากการผลิตเท่านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก
 • สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก รับประกันกรณีที่เกิดความเสียหายที่เด่นชัด กระทบต่อการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานได้เท่านั้น
 • อุปกรณ์เสริม (ไม้รองมือ) รับประกันสินค้าภายใน 7 วัน
 • รับประกันเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการผลิต เช่นสินค้ามีตำหนิ แตก-หัก

เงื่อนไขการรับประกัน

รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายโดยประมาทและ/หรือตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย

 • รับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจาก Keychron Thailand และตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ภายใต้ระยะเวลาของการรับประกัน บริษัทฯ อาจทำการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
 • หลังจากซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า การนับระยะเวลารับประกันจะเริ่มนับต่อเนื่องจากที่เหลืออยู่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้า โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
 • สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าที่เสียหายที่อยู่นอกข่ายการรับประกัน หรือ สินค้าที่หมดประกันแล้ว

การรับประกันที่ถือเป็นโมฆะตามเงื่อนไข

รับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่เสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายโดยประมาทและ/หรือตั้งใจทำให้เกิดความเสียหาย และ/หรือ เกิดจากเหตุดังต่อไปนี้

 • การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์จากเดิม
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ การสัมผัสของเหลว น้ำ อาหาร ความชื้น อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป ไฟไหม้ ความเสียหายที่เกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้า
 • สินค้าไม่มี void รับประกันของบริษัทฯ หรือไม่มีหมายเลขเครื่องสินค้า (S/N) หรือสติ๊กเกอร์ของบริษัทฯหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าของบริษัทฯ
 • สินค้าที่เกิดความเสียหายจากการดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ การแกะ/ชำแหละ/ดัดแปลงแปลงแก้ไขโดยผู้ใช้
 • สินค้าที่เสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การติดตั้งผิดพลาด การตกกระแทกแตกหักเสียหาย การใช้สายชาร์ตของสินค้าอื่น ฯลฯ มีผลให้สินค้าเสียหาย เป็นต้น
 • ความเสียหายที่เกิดจากการโดนทับ/หัก/หนีบ สัตว์เลี้ยงกัดแทะ โดนกระแทก/ทับ จากการเก็บในกระเป๋า หรือหล่นจากที่สูง

การเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่สินค้าที่ได้ซื้อ มีปัญหาจากตัวสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต สามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
หากพ้นกำหนดนี้ บริษัทฯ จะรับเคลมสินค้าตามขั้นตอนปกติ

กรณีสินค้าอยู่ภายในระยะเวลารับประกัน 7 วัน
แบ่งตามประเภทช่องทางสั่งซื้อดังนี้

1. สั่งซื้อจาก keychronthailand.com และ LINE OA

 • ติดต่อ LINE @Keychronthailand เพื่อเปลี่ยน สินค้า

2. สั่งซื้อจาก Lazmall, Shopee Mall และ JD Central

 • ติดต่อ Support ของมาร์เก็ตเพลส Lazmall, Shopee Mall และ JD Central เพื่อเปลี่ยน สินค้า

3. สั่งซื้อจาก ตัวแทนจำหน่าย ( Pezlato, 425Degree)

 • ติดต่อ Support ของทางร้าน เพื่อเปลี่ยน สินค้า

กรณีสินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน หลัง 7 วัน แต่อยู่ภายใน 1 ปี

 • ติดต่อ LINE @keychronthailand เพื่อรับบริการหลังการขาย
 • ติดต่อ E-mail : support@keychronthailand.com

หลักการและกฏเกณฑ์การเคลมสินค้า

สินค้าแต่ละส่วนจะมีการเคลมสินค้าที่แตกต่างกันดังนี้

 • คีย์บอร์ด : ปัญหาแผงวงจร ทำให้เกิดอาการแป้นพิมพ์กดไม่ติด / ปุ่มค้าง / เชื่อมสัญญาณไม่ได้ ชาร์จไฟไม่เข้า โดยอาการเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถแก้ไขได้
 • เปลี่ยนสินค้าใหม่
 • คีย์แคป : สินค้ามีตำหนิ แตก-หัก
 • เปลี่ยนสินค้าเป็นรายชิ้น

ขั้นตอนการส่งเคลมสินค้า

 • กรุณานำหลักฐานการซื้อทุกครั้งที่ส่งเคลมสินค้า เช่น บิลใบเสร็จที่ซื้อจากร้านค้า
 • นำหลักฐานใบรับประกันสินค้าที่อยู่ในคู่มือมาแสดงด้วย ทุกครั้ง
 • นำสินค้าที่จะเคลมพร้อมอุปกรณ์เสริม อาทิ สายชาร์ท อะแดปเตอร์ มาให้ครบ
 • กรอกรายละเอียดอาการที่บกพร่อง ชำรุดของสินค้า และรายละเอียด ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ใช้งาน
  โดยละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งส่งซ่อม
 • สินค้าที่ส่งเคลม จำเป็นต้องทิ้งเครื่องไว้เพื่อตรวจสอบความบกพร่องหรืออาการเบื้องต้นก่อน
 • หลังจากนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งอาการที่ชำรุด, ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) และแจ้งนัดวันซ่อมเสร็จ
  และกำหนดวันให้มารับสินค้า

สถานที่ส่งเคลมสินค้า

บริษัท แกดเจ็ตสตอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
มิตรทาวน์ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 25 เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330