นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท แกดเจ็ตสตอรี่ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมายังบริษัททราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของบริษัท ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท ส่งต่อเปิดเเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการจากบริษัทให้แก่ท่าน บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จากหลายช่องทาง ดังนี้

 • ได้รับโดยตรง จากการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและท่าน
 • ได้รับทางอ้อมจากการอ้างอิงจากบุคคลอื่น ซึ่งท่านอาจให้ความยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยส่งต่อข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท
 • เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติด้วยระบบ เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้แก่

 • ชื่อนามสกุล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องของท่าน หรือของตัวแทนของท่าน (ในกรณีที่ท่านติดต่อมาในนามของนิติบุคคล) ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเอกสารการแสดงตนของท่าน
 • ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูล Social Media Account
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมูลเรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม ข้อมูลความสนใจ หรือข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่อาจระบุตัวตนของท่านได้ซึ่งท่านให้แก่ บริษัท โดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ
 • กรณีการติดต่อผ่าน Website อาจรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคของท่าน ได้แก่ IP Address, Cookies รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท เช่น เพื่อการตอบคำถาม การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอและต้องการ การจัดการข้อร้องเรียน หรือการตอบรับความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานต่อเนื่องไปจนถึงการให้บริการ การจัดทำสัญญาการให้บริการ และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่บริษัทและท่านอาจตกลงและจัดทำระหว่างกันต่อเนื่อง
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำเอกสารบัญชี และภาษีสำหรับการให้บริการใด ๆ ที่บริษัทอาจให้ แก่ท่าน
 • เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของท่านให้ดีขึ้น ซึ่งบริิษัทอาจรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประ โยชน์ในการควบคุม การรับประกันคุณภาพ การวิเคราะห์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝึกอบรมพนักงาน หรือการวางแผนการให้ปรับปรุงการให้บริการในอนาคต
 • เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาท ระหว่างท่านและบริษัท ไม่ว่าในลักษณะใด
 • กรณีที่บริษัทอาจได้รับความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงจากท่าน เช่น เพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมด บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา ดังนี้

 • สำหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์การให้บริการ การจัดทำสัญญา และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญา บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ให้บริการแก่ท่าน
 • สำหรับการประมวลผลข้อมูล ด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
 • สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือการปรับปรุงการให้บริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเท่าที่บริษัทอาจ มีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร
 • สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดอายุความที่เกี่ยวข้อง
 • กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัทจะประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่้านจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการ ให้แก่กลุ่มบุคคลดังนี้

 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • กรณีที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้บังคับคำสั่งหรือคำพิพากษา ของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าว

บริษัทรับประกันการจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะตามความเหมาะสม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยว ข้อง สิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่

 • สิทธิในการถอนความยินยอม
 • สิทธิในการขอเข้าถึง
 • สิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอโอนถ่ายข้อมูลที่เก็บบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายโอนได้ง่าย 
 • รวมถึงการโอนถ่ายไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็น
 • สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว

ข้อมูลติดต่อบริษัท

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่: 654/14 ซอยจินดาถวิล ถนนพระราม4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์: contact@gadgetstory.co.th / 028216995

The collection is empty.
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set

Keychron OEM Profile PBT Retro Keycap Set

1,590.00 ฿
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set
Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set

Keychron XDA Profile PBT Retro Keycap Set

1,590.00 ฿
K2 Thai/English KEYCAP Set
K2 Thai/English KEYCAP Set
K2 Thai/English KEYCAP Set
K2 Thai/English KEYCAP Set
K2 Thai/English KEYCAP Set
K2 Thai/English KEYCAP Set
K2 Thai/English KEYCAP Set
K2 Thai/English KEYCAP Set

K2 Thai/English KEYCAP Set

1,290.00 ฿
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4
Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4

Low Profile Curved Keycap Set for K1 Version 4

1,590.00 ฿
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)
Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)

Keychron PBT Retro Keycap Set (italic version)

1,590.00 ฿
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Gift
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Gift
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Gift
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Gift
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Gift
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Gift

OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Gift

1,590.00 ฿
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg

OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Iceberg

1,590.00 ฿
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Unicorn
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Unicorn
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Unicorn
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Unicorn

OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Unicorn

1,590.00 ฿
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Tree
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Tree
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Tree
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Tree
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Tree
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Tree

OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Christmas Tree

1,590.00 ฿
ISO & ANSI Q1 & Q2 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Carbon
ISO & ANSI Q1 & Q2 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Carbon

ISO & ANSI Q1 & Q2 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Carbon

1,590.00 ฿
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Ocean
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Ocean
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Ocean
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Ocean
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Ocean
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Ocean

Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Ocean

1,590.00 ฿
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Orange
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Orange
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Orange
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Orange
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Orange
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Orange

Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Orange

1,590.00 ฿
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Hacker
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Hacker

OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Hacker

1,590.00 ฿
ISO & ANSI Q1 & Q2 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Blue
ISO & ANSI Q1 & Q2 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Blue

ISO & ANSI Q1 & Q2 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Blue

1,590.00 ฿
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Dolch Red
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Dolch Red

OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Dolch Red

1,590.00 ฿
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Beach
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Beach

OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Beach

1,590.00 ฿
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Rainbow
OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Rainbow

OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Rainbow

1,590.00 ฿
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Forest
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Forest
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Forest
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Forest
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Forest
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Forest
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Forest
Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Forest

Q1 & K2 OEM Dye-Sub PBT Keycap Set - Forest

1,590.00 ฿